Privacy statement

NovaVolt B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. NovaVolt: de gebruiker van deze privacy statement: NovaVolt B.V. gevestigd aan Het
Rietveld 55a te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 62510630;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met NovaVolt een overeenkomst is
aangaan, die via de website het contactformulier heeft ingevuld dan wel die de website
bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen NovaVolt en de klant;
d. website: de website www.novavolt.nl die door NovaVolt wordt beheerd;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een klant geĆÆdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor NovaVolt is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt NovaVolt volgens de
toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. NovaVolt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. NovaVolt verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: (bedrijfs)naam van de klant
(voornaam en achternaam), adres van de klant, e-mailadres van de klant en (mobiele)
telefoonnummer van de klant.
3.2. NovaVolt verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
a. E-mailadres, (bedrijfs)naam en (mobiele) telefoonnummer: het in behandeling nemen
van een vraag en/of opmerking van de klant;
b. (Bedrijfs)naam, adres en e-mailadres: het tot stand komen van de overeenkomst;
c. Adres: om de overeenkomst uit te voeren en de zonnepanelen te monteren;
d. (Bedrijfs)naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: het onderhouden van een
klantrelatie met de klant;
e. E-mailadres en (mobiele) telefoonnummer: om contact met de klant op te kunnen
nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
f. (Bedrijfs)naam en adres: het voldoen aan administratieve plichten.
3.3. De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant bij
het tot stand komen van de overeenkomst niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de
overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. NovaVolt zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van
persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
3.5. NovaVolt verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de
bestaande doeleinden. NovaVolt streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. NovaVolt zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven
omschreven.
3.7. Het (mobiele) telefoonnummer van de klant wordt niet voor commerciƫle doeleinden gebruikt.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

4.1. NovaVolt zal de persoonsgegevens van de klant zonder onredelijke vertraging verwijderen uit
haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld;
b. de klant bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn
voor de verwerking.

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. NovaVolt zal de persoonsgegevens van de klant aan derden verstrekken, indien:
a. NovaVolt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de klant;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van
persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5.2. De klant kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde
intrekken.

Artikel 6. Cookies

6.1. NovaVolt gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van
de klant. NovaVolt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren functioneert. NovaVolt plaatst cookies voor analytische
doeleinden. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op de privacy van de klant.
Analytische cookies worden niet met derden gedeeld.
6.2. De klant kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de klant ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Artikel 7. Corrigeren van gegevens

7.1. Op verzoek verleent NovaVolt aan de klant toegang tot alle persoonsgegevens die NovaVolt
van hem bijhoudt en verstrekt NovaVolt de klant een kopie van deze gegevens. Verder biedt
NovaVolt de klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die NovaVolt van hem
bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering
van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij NovaVolt worden ingediend, zie artikel 8.1
voor de contactgegevens van NovaVolt. NovaVolt reageert zo spoedig mogelijk op een
dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
7.2. Indien NovaVolt op verzoek van de klant persoonsgegevens van de klant corrigeert of
verwijdert, dan stelt NovaVolt de klant daarvan op de hoogte.

Artikel 8. Contact

8.1. Voor vragen over de wijze waarop NovaVolt gegevens verwerkt, inzage in
persoonsgegevens die NovaVolt van de klant verwerkt of het verzoek tot wijziging of
verwijdering van de persoonsgegevens, kan de klant via onderstaande contactgegevens
contact opnemen met NovaVolt.
Contactgegevens:
NovaVolt B.V.
Tweelingenlaan 15
7324 AJ Apeldoorn
e-mail: info@novavolt.nl

Artikel 9. Beveiligingsmaatregelen

9.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig
gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft NovaVolt verschillende
beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang,
gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de
persoonsgegevens.
9.2. Gegevens die via de website aan NovaVolt worden verstrekt, worden middels een beveiligde
webomgeving opgeslagen.

Artikel 10. Privacy beleid van derden

10.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met de website zijn verbonden. NovaVolt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met
persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met
persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant het privacy beleid van de betreffende website
raad te plegen.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. NovaVolt behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website
gepubliceerd. NovaVolt raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te
controleren.

Artikel 12. Datalek

12.1. Indien zich bij NovaVolt een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij
persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake
is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens,
dan zal NovaVolt daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek
melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels
Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
12.2. Indien er sprake is van een datalek bij NovaVolt dat ongunstige gevolgen heeft voor de
persoonlijke levenssfeer van de klant, dan stelt NovaVolt de klant daarvan onverwijld op de
hoogte.

Artikel 13. Klacht indienen

13.1. Indien de klant van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door NovaVolt niet in
overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en
regelgeving, dan kan de klant een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.